ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ


αμφί μοι αύτις άναχθ' εκατηβόλον αειδέτω φρήν.
Ζεύ πάντων αρχά, πάντων αγήτωρ, 
Ζεύ σοί πέμπω ταύταν ύμνων αρχάν.

Επιστροφή στα περιεχόμενα