ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ


Κατά πετρών σπείρεις.
Πλίνθον πλύνεις.
Δικτύω άνεμον θηράς.
Εις πίθον αντλείς.
Εις ύδωρ γράφεις.
Εις ουρανόν τοξεύεις.
Αιθίοπα σμήχεις.
Κοσκίνω ύδωρ αντλείς.
Νεκρόν μαστίζεις.
Εις ψάμμον οικοδομείς.
Εις ύδωρ σπείρεις.
Ακίνητα κίνεις.
Ακίχητα διώκεις.
Σίδηρον πλείν διδάσκεις.
Δελφίνα νήχεσθαι διδάσκεις.
Ηλίω φώς δανείζεις.
Κύματα μετρείς.
Υπέρ τά εσκαμμένα πηδάς.
Λύκου πτερόν ζητείς.
Τράγον αμέλγεις.
Άμμον θαλάσσης κοφίνω ζητείς μετρείν.
Ελαίω πύρ σβεννύεις.
Αιγιαλώ λαλείς.
Λίθω διαλέγου.
Άνευ πτερών ζητείς ίπτασθαι.
Φαλακρώ κτένας δανείζεις.
Τυφλώ κάτοπτρον χαρίζη.
Ηπειρώτη δίκτυα δίδως.
Πρός κωφοίς αποπέρδεις.
Άνεμον διώκεις.
Παρά δικτύοις ύδωρ κομίζεις.


ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΕΠΟΝΤΩΝ ΕΥΚΟΛΩΣ ΕΙΣ ΤΙ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΔΟΤΩΝ ΤΟΥΤΟ.
 Ίππος εις λείον πεδίον.
Αετός εις θήραν.
Ξυρός εις ακόνην.
Σφαίρα κατά πρανούς.
Πύρ εις ακάνθας.
Σπόγγος εις ύδωρ.


ΕΠΙ ΔΕ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΑΥΤΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΛΕΓΕΣΘΑΙ.
Όρνιθος γάλα ζητείς.
Φακού γωνίαν κάμπτεις.
Ωόν τίλλεις.
Θάλασσαν σπείρεις.
Πλίνθον πλύνεις.
Κωφώ ομιλείς.
Τυφλώ διανεύεις.
Ανδριάντα γαργαλίζεις.
Εις τετρημένον πίθον αντλείς.
Άστρα τοξεύεις.
Πύρ αλείφεις.
Κατά μαχαιρών κυβιστάς.
Κοσκίνω φέρεις ύδωρ.
Νεφέλας ξαίνεις.
Αιθίοπα λευκαίνεις.

Επιστροφή στα περιεχόμενα