ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ


1        ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΘΑΥΜΑΣΑ ΤΩΝ ΤΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΣΥΝΑΓΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΥΜΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΗΣΤΗΣΑΝΤΩΝ, ΟΤΙ ΤΑΣ ΜΕΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΟΥΤΩ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΗΞΙΩΣΑΝ, ΤΟΙΣ Δ’ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΙΔΙΑ ΠΟΝΗΣΑΣΙ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΨΥΧΑΣ ΟΥΤΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΙΝ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΝ ΔΥΝΑΣΘΑΙ, ΤΟΥΤΟΙΣ Δ’ ΟΥΔΕΜΙΑΝ ΤΙΜΗΝ ΑΠΕΝΕΙΜΑΝ,
2       ΩΝ ΕΙΚΟΣ ΗΝ ΑΥΤΟΥΣ ΜΑΛΛΟΝ ΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΝ: ΤΩΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΑΘΛΗΤΩΝ ΔΙΣ ΤΟΣΑΥΤΗΝ ΡΩΜΗΝ ΛΑΒΟΝΤΩΝ ΟΥΔΕΝ ΑΝ ΠΛΕΟΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ, ΕΝΟΣ Δ’ ΑΝΔΡΟΣ ΕΥ ΦΡΟΝΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΑΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΑΝ ΟΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΙ ΚΟΙΝΩΝΕΙΝ ΤΗΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΔΙΑΝΟΙΑΣ.
3       ΟΥ ΜΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΑΘΥΜΗΣΑΣ ΕΙΛΟΜΗΝ ΡΑΘΥΜΕΙΝ, ΑΛΛ’ ΙΚΑΝΟΝ ΝΟΜΙΣΑΣ ΑΘΛΟΝ ΕΣΕΣΘΑΙ ΜΟΙ ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΤΗΝ ΑΠ’ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΕΝΗΣΟΜΕΝΗΝ ΗΚΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΑΥΤΟΥΣ, ΟΥΚ ΑΓΝΟΩΝ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΑΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΩΡΜΗΣΑΝ,
4       ΑΛΛ’ ΑΜΑ ΜΕΝ ΕΛΠΙΖΩΝ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΔΙΟΙΣΕΙΝ ΩΣΤΕ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΜΗΔΕΝ ΠΩΠΟΤΕ ΔΟΚΕΙΝ ΕΙΡΗΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ, ΑΜΑ ΔΕ ΠΡΟΚΡΙΝΑΣ ΤΟΥΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΥΓΧΑΝΟΥΣΙΝ ΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤ’ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΣΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΠΛΕΙΣΤ’ ΩΦΕΛΟΥΣΙΝ: ΩΝ ΕΙΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ.
5       ΕΠΕΙΤ’ ΟΥΔ’ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΠΩ ΠΑΡΕΛΗΛΥΘΑΣΙΝ ΩΣΤ’ ΗΔΗ ΜΑΤΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΜΝΗΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ. ΤΟΤΕ ΓΑΡ ΧΡΗ ΠΑΥΕΣΘΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ, ΟΤΑΝ Η ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΛΑΒΗ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΕΤΙ ΔΕΗ ΒΟΥΛΕΥΕΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ, Η ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΙΔΗ ΤΙΣ ΕΧΟΝΤΑ ΠΕΡΑΣ ΩΣΤΕ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΛΕΛΕΙΦΘΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ.
6       ΕΩΣ Δ’ ΑΝ ΤΑ ΜΕΝ ΟΜΟΙΩΣ ΩΣΠΕΡ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΦΕΡΗΤΑΙ, ΤΑ Δ’ ΕΙΡΗΜΕΝΑ ΦΑΥΛΩΣ ΕΧΟΝΤΑ ΤΥΓΧΑΝΗ, ΠΩΣ ΟΥ ΧΡΗ ΣΚΟΠΕΙΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ, ΟΣ ΗΝ ΚΑΤΟΡΘΩΘΗ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΗΜΑΣ ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ;
7       ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΙ ΜΕΝ ΜΗΔΑΜΩΣ ΑΛΛΩΣ ΟΙΟΝ Τ’ ΗΝ ΔΗΛΟΥΝ ΤΑΣ ΑΥΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΛΛ’ Η ΔΙΑ ΜΙΑΣ ΙΔΕΑΣ, ΕΙΧΕΝ ΑΝ ΤΙΣ ΥΠΟΛΑΒΕΙΝ ΩΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΕΚΕΙΝΟΙΣ ΛΕΓΟΝΤΑ ΠΑΛΙΝ ΕΝΟΧΛΕΙΝ ΤΟΙΣ ΑΚΟΥΟΥΣΙΝ:
8       ΕΠΕΙΔΗ Δ’ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΕΧΟΥΣΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΩΣΘ΄ ΟΙΟΝ Τ’ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΛΛΑΧΩΣ ΕΞΗΓΗΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΤΑΠΕΙΝΑ ΠΟΙΗΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΙΚΡΟΙΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΝΑΙ, ΚΑΙ ΤΑ ΤΕ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙΝΩΣ ΔΙΕΛΘΕΙΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΕΩΣΤΙ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΩΣ ΕΙΠΕΙΝ, ΟΥΚΕΤΙ ΦΕΥΚΤΕΟΝ ΤΑΥΤ’ ΕΣΤΙ ΠΕΡΙ ΩΝ ΕΤΕΡΟΙ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΕΙΡΗΚΑΣΙΝ, ΑΛΛ’ ΑΜΕΙΝΟΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΕΙΠΕΙΝ ΠΕΙΡΑΤΕΟΝ.
9       ΑΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΙ ΠΡΟΓΕΓΕΝΗΜΕΝΑΙ ΚΟΙΝΑΙ ΠΑΣΙΝ ΗΜΙΝ ΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗΣΑΝ, ΤΟ Δ’ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΤΑΥΤΑΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΑΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΑ ΠΕΡΙ ΕΚΑΣΤΗΣ ΕΝΘΥΜΗΘΗΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΝ ΕΥ ΔΙΑΘΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΕΥ ΦΡΟΝΟΥΝΤΩΝ ΙΔΙΟΝ ΕΣΤΙΝ.
10     ΗΓΟΥΜΑΙ Δ’ ΟΥΤΩΣ ΑΝ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΙΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΤΕΧΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ, ΕΙ ΤΙΣ ΘΑΥΜΑΖΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΩΗ ΜΗ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΑΡΙΣΘ’ ΕΚΑΣΤΟΝ ΑΥΤΩΝ ΕΞΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΜΗΔΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΣ ΛΕΓΕΙΝ, ΠΕΡΙ ΩΝ ΜΗΔΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΕΙΡΗΚΕΝ, ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΟΥΤΩΣ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΕΙΠΕΙΝ ΩΣ ΟΥΔΕΙΣ ΑΝ ΑΛΛΟΣ ΔΥΝΑΙΤΟ.
11     ΚΑΙΤΟΙ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙΤΙΜΩΣΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΟΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΑΣ ΕΧΟΥΣΙ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΑΠΗΚΡΙΒΩΜΕΝΟΙΣ, ΚΑΙ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΔΙΗΜΑΡΤΗΚΑΣΙΝ ΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗΝ ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΚΟΠΟΥΣΙΝ, ΩΣΠΕΡ ΟΜΟΙΩΣ ΔΕΟΝ ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ ΕΧΕΙΝ, ΑΛΛ’ ΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΑΦΕΛΩΣ, ΤΟΥΣ Δ’ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΣ, Η ΣΦΑΣ ΜΕΝ ΔΙΟΡΩΝΤΑΣ ΤΑΣ ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΝ Δ’ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΝ ΛΕΓΕΙΝ ΑΠΛΩΣ ΟΥΚ ΑΝ ΔΥΝΑΜΕΝΟΝ ΕΙΠΕΙΝ.
12     ΟΥΤΟΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΟΥ ΛΕΛΗΘΑΣΙΝ ΟΤΙ ΤΟΥΤΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΥΣΙΝ ΩΝ ΕΓΓΥΣ ΑΥΤΟΙ ΤΥΓΧΑΝΟΥΣΙΝ ΟΝΤΕΣ: ΕΜΟΙ Δ’ ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΕΣΤΙ ΤΟΥΣ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟΔΕΞΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΚΗ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΥΣΧΕΡΑΝΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΟΝΤΑΣ ΙΔΕΙΝ ΤΙ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΜΟΙΣ ΟΙΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΟΥΧ ΕΥΡΗΣΟΥΣΙΝ. ΠΡΟΣ ΟΥΣ ΕΤΙ ΜΙΚΡΟΝ ΥΠΕΡ ΕΜΑΥΤΟΥ ΘΡΑΣΥΝΑΜΕΝΟΣ ΗΔΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΙΗΣΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.
13     ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΓΑΡ ΑΛΛΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΙΣ ΟΡΩ ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΑΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΡΗΘΗΣΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΩΣ ΕΞ ΥΠΟΓΥΙΟΥ ΓΕΓΟΝΕΝ ΑΥΤΟΙΣ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΟΥΣ Δ’ ΩΣ ΧΑΛΕΠΟΝ ΕΣΤΙΝ ΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΩ ΜΕΓΕΘΕΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΕΥΡΕΙΝ.
14      ΕΓΩ Δ’ ΗΝ ΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΞΙΩΣ ΕΙΠΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΜΗ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΗΜΙΝ ΔΙΑΤΡΙΦΘΕΝΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΟΥ ΒΕΒΙΩΚΑ, ΠΑΡΑΚΕΛΕΥΟΜΑΙ ΜΗΔΕΜΙΑΝ ΜΟΙ ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ ΕΧΕΙΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΓΕΛΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΕΙΝ: ΟΥΔΕΝ ΓΑΡ ΟΤΙ ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΟΥΚ ΑΞΙΟΣ ΕΙΜΙ ΠΑΣΧΕΙΝ, ΕΙΠΕΡ ΜΗΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΩΝ ΟΥΤΩ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΟΙΟΥΜΑΙ ΤΑΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ. ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΑΥΤΑ ΜΟΙ ΠΡΟΕΙΡΗΣΘΩ.
15      ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΣΟΙ ΜΕΝ ΕΥΘΥΣ ΕΠΕΛΘΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΙΝ ΩΣ ΧΡΗ ΔΙΑΛΥΣΑΜΕΝΟΥΣ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΧΘΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΒΑΡΒΑΡΟΝ ΤΡΑΠΕΣΘΑΙ, ΚΑΙ ΔΙΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑΣ ΤΕ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΤΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΗΜΙΝ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠ’ ΕΚΕΙΝΟΝ ΕΣΟΜΕΝΑΣ, ΑΛΗΘΗ ΜΕΝ ΛΕΓΟΥΣΙΝ, ΟΥ ΜΗΝ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΟΘΕΝ ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΣΤΗΝΑΙ ΤΑΥΤΑ ΔΥΝΗΘΕΙΕΝ.
16      ΤΩΝ ΓΑΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΜΕΝ ΥΦ’ ΗΜΙΝ, ΟΙ Δ’ ΥΠΟ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙΣ ΕΙΣΙΝ: ΑΙ ΓΑΡ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ, ΔΙ’ ΩΝ ΟΙΚΟΥΣΙ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΟΥΤΩ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΔΙΕΙΛΗΦΑΣΙΝ. ΟΣΤΙΣ ΟΥΝ ΟΙΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΤΙ ΠΡΑΞΕΙΝ ΑΓΑΘΟΝ ΠΡΙΝ ΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΣΤΩΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑΛΛΑΞΗ, ΛΙΑΝ ΑΠΛΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΡΡΩ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΝ.
17      ΑΛΛΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΜΗ ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΔΕΙΞΙΝ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΞΑΣΘΑΙ ΤΙ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΖΗΤΕΙΝ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΤΩ ΠΟΛΕΕ ΤΟΥΤΩ ΠΕΙΣΟΥΣΙΝ ΙΣΟΜΟΙΡΗΣΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ Θ’ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΔΙΕΛΕΣΘΑΙ, ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ, ΑΣ ΝΥΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΙΝ ΑΥΤΑΙΣ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ, ΤΑΥΤΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙ.
18      ΤΗΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΠΟΛΙΝ ΡΑΔΙΟΝ ΕΠΙ ΤΑΥΤΑ ΠΡΟΑΓΑΓΕΙΝ, ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ ΔΕ ΝΥΝ ΜΕΝ ΕΤΙ ΔΥΣΠΕΙΣΤΩΣ ΕΧΟΥΣΙ: ΠΑΡΕΙΛΗΦΑΣΙ ΓΑΡ ΨΕΥΔΗ ΛΟΓΟΝ, ΩΣ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΗΓΕΙΣΘΑΙ ΠΑΤΡΙΟΝ: ΗΝ Δ’ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΟΥΣΑΝ ΜΑΛΛΟΝ Η ‘ΚΕΙΝΩΝ, ΤΑΧ’ ΑΝ ΕΑΣΑΝΤΕΣ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΒΟΥΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΛΘΟΙΕΝ.
19      ΕΧΡΗΝ ΜΕΝ ΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙΝ, ΠΡΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΑΣ ΕΔΙΔΑΞΑΝ: ΕΜΟΙ Δ’ ΟΥΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΕΝΕΚΑ ΠΡΟΣΗΚΕΙ ΠΕΡΙ ΤΑΥΤΑ ΠΟΙΗΣΑΣΘΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΙΒΗΝ, ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΝ ΙΝΑ ΠΡΟΥΡΓΟΥ ΤΙ ΓΕΝΗΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΥΣΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΦΙΛΟΝΙΚΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΤΟΙΣ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ ΠΟΛΕΜΗΣΩΜΕΝ,
20      ΕΙ ΔΕ ΤΟΥΤ’ ΕΣΤΙΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ, ΙΝΑ ΔΗΛΩΣΩ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΩΝ ΟΝΤΑΣ ΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ, ΚΑΙ ΠΑΣΙ ΓΕΝΗΤΑΙ ΦΑΝΕΡΟΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΟΝ Η ΠΟΛΙΣ ΗΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΤΤΗΣ ΗΡΞΕΝ ΚΑΙ ΝΥΝ ΟΥΚ ΑΔΙΚΩΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ.
21      ΤΟΥΤΟ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΙ ΔΕΙ ΤΟΥΤΟΥΣ ΕΦ’ ΕΚΑΣΤΩ ΤΙΜΑΣΘΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΕΧΟΝΤΑΣ, ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΩΣ ΗΜΙΝ ΠΡΟΣΗΚΕΙ ΤΗΝ ΗΓΕΜΟΝΙΑΝ ΑΠΟΛΑΒΕΙΝ, ΗΝΠΕΡ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΕΤΥΓΧΑΝΟΜΕΝ ΕΧΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΑΝ ΕΤΕΡΑΝ ΠΟΛΙΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΕΝ ΤΟΣΟΥΤΟΝ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΕΜΩ ΤΩ ΚΑΤΑ ΓΗΝ ΥΠΕΡΕΧΟΥΣΑΝ, ΟΣΟΝ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙΣ ΤΟΙΣ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΤΤΑΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΝ.
22      ΤΟΥΤΟ Δ’ ΕΙ ΤΙΝΕΣ ΜΕΝ ΜΗ ΝΟΜΙΖΟΥΣΙΝ ΔΙΚΑΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΝ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑΣ ΤΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ, ΤΑΣ ΓΑΡ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΝ, ΑΞΙΟΥΣΙΝ ΔΕ ΤΗΝ ΗΓΕΜΟΝΙΑΝ ΕΧΕΙΝ ΩΣΠΕΡ ΑΛΛΟ ΤΙ  ΓΕΡΑΣ Η ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΤΥΧΟΝΤΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ Η ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΙΤΙΟΥΣ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙΝ ΟΝΤΑΣ, ΗΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ:
23       ΟΣΩ ΓΑΡ ΑΝ ΤΙΣ ΠΟΡΡΩΤΕΡΩΘΕΝ ΣΚΟΠΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΩΝ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ, ΤΟΣΟΥΤΩ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΛΕΙΨΟΜΕΝ ΤΟΥΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΣ. ΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΑΣΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΟΤΑΤΗΝ: ΟΥΤΩ ΔΕ ΚΑΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΟΥΣΗΣ, ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΧΟΜΕΝΟΙΣ ΤΟΥΤΩΝ ΕΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΗΜΑΣ ΠΡΟΣΗΚΕΙ ΤΙΜΑΣΘΑΙ.
24       ΤΑΥΤΗΝ ΓΑΡ ΟΙΚΟΥΜΕΝ ΟΥΧ ΕΤΕΡΟΥΣ ΕΚΒΑΛΟΝΤΕΣ ΟΥΔ’ ΕΡΗΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΟΥΔ’ ΕΚ ΠΟΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ ΜΙΓΑΔΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΕΣ, ΑΛΛ’ ΟΥΤΩ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΩΣ ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ ΩΣΤ’ ΕΞ ΗΣΠΕΡ ΕΦΥΜΕΝ, ΤΑΥΤΗΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ ΔΙΑΤΕΛΟΥΜΕΝ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΟΙΣ ΑΥΤΟΙΣ ΟΙΣΠΕΡ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΤΑΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΕΙΠΕΙΝ.
25       ΜΟΝΟΙΣ ΓΑΡ ΗΜΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΤΡΟΦΟΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΛΕΣΑΙ ΠΡΟΣΗΚΕΙ. ΚΑΙΤΟΙ ΧΡΗ ΤΟΥΣ ΕΥΛΟΓΩΣ ΜΕΓΑ ΦΡΟΝΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΜΕΜΝΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ.
26       ΤΑ ΜΕΝ ΟΥΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΥΠΑΡΞΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΑ ΤΗΛΙΚΑΥΘ’ ΗΜΙΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΣΤΙΝ: ΟΣΩΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΙΤΙΟΙ ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ, ΟΥΤΩΣ ΑΝ ΚΑΛΛΙΣΤ’ ΕΞΕΤΑΣΑΙΜΕΝ, ΕΙ ΤΟΝ ΤΕ ΧΡΟΝΟΝ ΑΠ’ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΦΕΞΗΣ ΔΙΕΛΘΟΜΕΝ. ΕΥΡΗΣΟΜΕΝ ΓΑΡ ΑΥΤΗΝ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ,
27       ΕΝ Η ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝ ΚΑΙ ΜΕΘ’ ΗΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΔΙ’ ΗΝ ΖΗΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ, ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΑΣΗΣ ΑΙΤΙΑΝ ΟΥΣΑΝ. ΑΝΑΓΚΗ ΔΕ ΠΡΟΑΙΡΕΙΣΘΑΙ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΑΣ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΑΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΙΩΠΗΘΕΙΣΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΓΟΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΜΕΝΑΣ.
28       ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΤΟΙΝΥΝ, ΟΥ ΠΡΩΤΟΝ Η ΦΥΣΙΣ ΗΜΩΝ ΕΔΕΗΘΗ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΕΠΟΡΙΣΘΗ: ΚΑΙ ΓΑΡ ΕΙ ΜΥΘΩΔΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΕΓΟΝΕΝ, ΟΜΩΣ ΑΥΤΩ ΚΑΙ ΝΥΝ ΡΗΘΗΝΑΙ ΠΡΟΣΗΚΕΙ. ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΓΑΡ ΑΦΙΚΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ, ΟΤ’ ΕΠΛΑΝΗΘΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΑΡΠΑΣΘΕΙΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΗΜΩΝ ΕΥΜΕΝΩΣ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΩΝ, ΑΣ ΟΥΧ ΟΙΟΝ Τ’ ΑΛΛΟΙΣ Η ΤΟΙΣ ΜΕΜΥΗΜΕΝΟΙΣ ΑΚΟΥΕΙΝ, ΚΑΙ ΔΟΥΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΔΙΤΤΑΣ, ΑΙΠΕΡ ΜΕΓΙΣΤΑΙ ΤΥΓΧΑΝΟΥΣΙΝ ΟΥΣΑΙ, ΤΟΥΣ ΤΕ ΚΑΡΠΟΥΣ, ΟΙ ΤΟΥ ΜΗ ΘΗΡΙΩΔΩΣ ΖΗΝ ΗΜΑΣ ΑΙΤΙΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ, ΗΣ ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙ ΤΕ ΤΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ ΗΔΙΟΥΣ ΤΑΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΧΟΥΣΙΝ,
29       ΟΥΤΩΣ Η ΠΟΛΙΣ ΗΜΩΝ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΘΕΟΦΙΛΩΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΣ ΕΣΧΕΝ, ΩΣΤΕ ΚΥΡΙΑ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΤΟΣΟΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΟΥΚ ΕΚΦΟΝΕΥΣΕΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ, ΑΛΛ’ ΩΝ ΕΛΑΒΕΝ ΑΠΑΣΙΝ ΜΕΤΕΔΩΚΕΝ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΝ ΕΤΙ ΚΑΙ ΝΥΝ ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΟΝ ΤΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΔΕΙΚΝΥΜΕΝ, ΤΩΝ ΔΕ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΤΑΣ ΤΕ ΧΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΑΣ ΑΠ’ ΑΥΤΩΝ ΓΙΓΝΟΜΕΝΑΣ ΕΔΙΔΑΞΕΝ. ΚΑΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΑΠΙΣΤΕΙΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΤΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΝΤΩΝ ΟΥΔΕΙΣ ΑΝ ΑΞΙΩΣΕΙΕΝ.
30       ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΓΑΡ ΕΞ ΩΝ ΑΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΕΙΕΝ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΩΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΝΤΩΝ, ΕΚ ΤΟΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΙΚΟΤΩΝ ΑΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΓΕΝΗΣΘΑΙ ΝΟΜΙΣΕΙΕΝ: ΔΙΑ ΓΑΡ ΤΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΙΡΗΚΕΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΑΚΗΚΟΕΝΑΙ ΠΡΟΣΗΚΕΙ ΜΗ ΚΑΙΝΑ ΜΕΝ, ΠΙΣΤΑ ΔΕ ΔΟΚΕΙΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ. ΕΠΕΙΤ’ ΟΥ ΜΟΝΟΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΝ ΕΧΟΜΕΝ, ΟΤΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΗΜΗΝ ΕΚ ΠΟΛΛΟΥ ΠΑΡΕΙΛΗΦΑΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΙΣ ΜΕΙΖΟΣΙΝ Η ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΣΤΙΝ ΗΜΙΝ ΧΡΗΣΑΣΘΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ.
31       ΑΙ ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΛΕΙΣΤΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΑΠΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΩΣ ΗΜΑΣ ΑΠΟΠΕΜΠΟΥΣΙΝ, ΤΑΙΣ Δ’ ΕΚΛΕΙΠΟΥΣΑΙΣ ΠΟΛΛΑΚΙΣ Η ΠΥΘΙΑ ΠΡΟΣΕΤΑΞΕΝ ΑΠΟΦΕΡΕΙΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΙΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ. ΚΑΙΤΟΙ ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΧΡΗ ΜΑΛΛΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΝ Η ΠΕΡΙ ΩΝ Ο ΤΕ ΘΕΟΣ ΑΝΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΔΟΚΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕ ΠΑΛΑΙ ΡΗΘΕΝΤΑ ΤΟΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΝ ΕΡΓΟΙΣ ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΝΥΝ ΓΙΓΝΟΜΕΘΑ ΤΟΙΣ ΥΠ’ ΕΚΕΙΝΩΝ ΕΙΡΗΜΕΝΟΙΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ;
32       ΧΩΡΙΣ ΔΕ ΤΟΥΤΩΝ, ΗΝ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤ’ ΕΑΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΚΟΠΩΜΕΝ, ΕΥΡΗΣΟΜΕΝ ΟΤΙ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΦΑΝΕΝΤΕΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΟΥΚ ΕΥΘΥΣ ΟΥΤΩΣ ΩΣΠΕΡ ΝΥΝ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟΝ ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΕΠΟΡΙΣΑΝΤΟ. ΤΙΝΑΣ ΟΥΝ ΧΡΗ ΜΑΛΛΟΝ ΝΟΜΙΖΕΙΝ Η ΔΩΡΕΑ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΛΑΒΕΙΝ Η ΖΗΤΟΥΝΤΑΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΝΤΥΧΕΙΝ;
33       ΟΥ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΠΑΝΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΕ ΤΑΣ ΤΕΧΝΑΣ ΕΥΦΥΕΣΤΑΤΟΥΣ ΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ; ΚΑΙ ΜΗΝ ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΗΚΕΙ ΤΙΜΗΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙΝ ΤΟΥΣ ΤΗΛΙΚΟΥΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΙΤΙΟΥΣ, ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙΝ. ΟΥΔΕΙΣ ΓΑΡ ΑΝ ΔΥΝΑΙΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΤΟΣΑΥΤΗΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΥΡΕΙΝ ΗΤΙΣ ΙΣΗ ΤΟΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΟΙΣ ΕΣΤΙΝ.
34       ΠΕΡΙ ΜΕΝ ΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙ ΚΟΙΝΟΤΑΤΟΥ ΤΑΥΤ’ ΕΙΠΕΙΝ ΕΧΟΜΕΝ. ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΟΡΩΣΑ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΤΗΝ ΠΛΕΙΣΤΗΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ Δ’ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΣ ΜΙΚΡΟΝ ΤΟΠΟΝ ΚΑΤΑΚΕΚΛΕΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΕ ΣΦΙΣΙΝ ΑΥΤΟΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠ’ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΔΙ’ ΕΝΔΕΙΑΝ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΥΣ,
35        ΟΥΔΕ ΤΑΥΘ’ ΟΥΤΩΣ ΕΧΟΝΤΑ ΠΕΡΙΕΙΔΕΝ, ΑΛΛ’ ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΞΕΠΕΜΨΕΝ, ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΒΙΟΥ ΔΕΟΜΕΝΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΝΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΩ ΚΑΤΗΣΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, ΠΟΛΛΑΣ ΜΕΝ ΕΦ’ ΕΚΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΟΛΕΙΣ ΕΚΤΙΣΑΝ, ΑΠΑΣΑΣ ΔΕ ΤΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΚΑΤΩΚΙΣΑΝ, ΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑΣ ΕΣΩΣΑΝ:
36        ΤΟΙΣ ΜΕΝ ΓΑΡ ΙΚΑΝΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΙ ΧΩΡΑΝ ΚΑΤΕΛΙΠΟΝ, ΤΟΙΣ ΔΕ ΠΛΕΙΩ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΕΠΟΡΙΣΑΝ: ΑΠΑΝΤΑ ΓΑΡ ΠΕΡΙΕΒΑΛΟΝΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΟΝ ΝΥΝ ΤΥΓΧΑΝΟΜΕΝ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ. ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΥΣΤΕΡΟΝ ΒΟΥΛΗΘΕΙΣΙΝ ΑΠΟΙΚΙΣΑΙ ΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΑΣΘΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΠΟΛΛΗΝ ΡΑΣΤΩΝΗΝ ΕΠΟΙΗΣΑΝ: ΟΥ ΓΑΡ ΑΥΤΟΥΣ ΕΔΕΙ ΚΤΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΑΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙΝ, ΑΛΛ’ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΦ’ ΗΜΩΝ ΑΦΟΡΙΣΘΕΙΣΑΝ, ΕΙΣ ΤΑΥΤΗΝ ΟΙΚΕΙΝ ΙΟΝΤΑΣ.
37        ΚΑΙΤΟΙ ΤΙΣ ΑΝ ΤΑΥΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΕΝ Η ΠΑΤΡΙΩΤΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΑΣ ΠΛΕΙΣΤΑΣ ΟΙΚΙΣΘΗΝΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, Η ΜΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΝ ΤΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΟΙΗΣΑΣΗΣ, ΤΟΥΣ Δ’ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟΣΑΥΤΗΝ ΕΥΠΟΡΙΑΝ ΠΡΟΑΓΑΓΟΥΣΗΣ;
38        ΟΥ ΤΟΙΝΥΝ, ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΥΝΔΙΕΠΡΑΞΕΝ, ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΩΛΙΓΩΡΙΣΕΝ, ΑΛΛ’ ΑΡΧΗΝ ΜΕΝ ΤΑΥΤΗΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΟ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΣΙΩΝ, ΤΡΟΦΗΝ ΤΟΙΣ ΔΕΟΜΕΝΟΙΣ ΕΥΡΕΙΝ, ΗΝΠΕΡ ΧΡΗ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΛΩΝ ΚΑΛΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΝ, ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΙΣ ΜΟΝΟΝ ΟΥΠΩ ΤΟΥ ΖΗΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΝ ΑΞΙΩΣ ΕΧΕΙΝ ΟΥΤΩΣ ΕΠΕΜΕΛΗΘΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΩΣΤΕ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΟΣΑ ΜΗ ΠΑΡΑ ΘΕΩΝ ΕΧΟΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΔΙ’ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΗΜΙΝ ΓΕΓΟΝΕΝ, ΜΗΔΕΝ ΜΕΝ ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΕΙΝΑΙ, ΤΑ ΔΕ ΠΛΕΙΣΤΑ ΔΙΑ ΤΑΥΤΗΝ ΓΕΓΕΝΗΣΘΑΙ.
39      ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΣΑ ΓΑΡ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΟΜΩΣ ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΗΝ ΟΙΚΟΥΝΤΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΥΠΟ ΔΥΝΑΣΤΕΙΩΝ ΥΒΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΔΕ ΔΙ’ ΑΝΑΡΧΙΑΝ ΑΠΟΛΛΥΜΕΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΑΥΤΟΥΣ ΑΠΗΛΛΑΞΕΝ, ΤΩΝ ΜΕΝ ΚΥΡΙΑ ΓΕΝΟΜΕΝΗ, ΤΟΙΣ Δ’ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΗΣΑΣΑ: ΠΡΩΤΗ ΓΑΡ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥΣ ΕΘΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΤΟ.
40      ΔΗΛΟΝ Δ’ ΕΚΕΙΘΕΝ: ΟΙ ΓΑΡ ΕΝ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΔΙΑΛΥΣΑΣΘΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΟΜΟΙΣ ΤΟΙΣ ΗΜΕΤΕΡΟΙΣ ΤΑΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΟΙΗΣΑΝΤΟ ΠΕΡΙ ΑΥΤΩΝ. ΚΑΙ ΜΕΝ ΔΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΑΣ ΤΕ ΠΡΟΣ Τ’ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ΗΔΟΝΗΝ ΜΕΜΗΧΑΝΗΜΕΝΑΣ, ΤΑΣ ΜΕΝ ΕΥΡΟΥΣΑ, ΤΑΣ ΔΕ ΔΟΚΙΜΑΣΑΣΑ ΧΡΗΣΘΑΙ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ ΠΑΡΕΔΩΚΕΝ.
Επιστροφή στα περιεχόμενα   -  |  -   Συνέχεια