ΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΕΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΤΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ


ΘΗΒΑΙΟΙΣ ΕΙΣ ΔΙΑ

ΕΙΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΝ

'Ισμηνόν ή χρυσαλάκατον Μελίαν 
ή Κάδ¦μον ή Σπαρτών ιερόν γένος ανδρών 
ή τάν κυανάμπυκα Θήβαν 
ή τό πάντολμον σθένος `Ηρακλέος 
ή τάν Διωνύσου πολυγαθέα τιμάν 
ή γάμον λευκωλένου `Αρμονίας 
υμνήσομεν; 
*** 
μουσικάν ορθάν επιδεικνυμένου 
*** 
πρώτον μέν εύβουλον Θέμιν ουρανίαν 
χρυς<έαι>σιν ίπποις 'Ωκεανού παρά παγάν 
Μοίραι ποτί κλίμακα σεμνάν 
άγον Ουλύμπου λιπαράν καθ' οδόν 
σωτήρος αρχαίαν άλοχον Διός έμμεν: 
α δέ τάς χρυσάμπυκας αγ¦λαοκάρ-
πους τίκτεν αλαθέας ''Ωρας. 
*** 
άνα<κτα> τόν πάντων υπερ-
βάλλοντα Χρόνον μακάρων 
*** 
< κορύναν> 
]τον χερί τανδιεραν 
]κών, επί δέ στρατόν άϊς-
ς]ο?ς ούτε θαλας-
ς]μοισιν 
]ε?.[<......><>]τ?η?ρ? 
... 
*** 
εν χρόνω δ' έγεντ' 'Απόλλων 
*** 
χαίρ', ώ θεοδ¦μάτα, λιπαροπ¦λοκάμου
παίδεσσι Λατούς ιμεροέστατον έρνος, 
πόντου θύγατερ, χθονός ευρεί-
ας ακίνητον τέρας, άν τε βροτοί 
Δάλον κικλήσκοισιν, μάκαρες δ' εν 'Ολύμπω 
τηλέφαντον κυανέας χθονός άστρον. 
*** 
ήν γάρ τό πάροιθε φορητά 
κυμάτεσσιν παντοδαπών ανέμων 
ριπαίσιν: αλλ' α Κοιογενής οπότ' ωδί-
νεσσι θυίοισ' αγχιτόκοις επέβα 
νιν, δή τότε τέσσαρες ορθαί 
πρέμνων απώρουσαν χθονίων, 
άν [δ' επικ¦ράνοις σχέθον 
πέτ¦ραν [αδαμαντοπέδιλοι 
κίονες, έν[θα τεκοί-
σ' ευδαί[μον' επόψατο γένναν. 
.]..ισ[ 
... 
*** 
ός καί τυπείς αγ¦νώ πελέκει τέκετο ξανθάν 'Αθάναν 
*** 
κείνων λυθέντες σαίς υπό χερσίν, άναξ 
*** 
*** 
πλέον τι λαχών 
*** 
σοφοί δέ καί τό μηδέν άγαν έπος αίνη-
σαν περισσώς 
*** 
νόμων ακούοντες θεόδ¦ματον κέλαδον 

 

Πότ¦νια θεσμοφόρε χ¦ρυσανίου 
εν έργμασιν δέ νικά τύχα, 
ου σθένος 
Τύχα φερέπολις 
Τύχα απειθής et δίδυμον στρέφοισα πηδάλιον 
...αλλοτρίοισιν μή προφαίνειν, τίς φέρεται 
μόχθος άμμιν: τούτό γέ τοι ερέω: 
καλών μέν ών μοίράν τε τερπνών 
ες μέσον χρή παντί λαώ 
δεικνύναι: ει δέ τις ανθρώ-
ποισι θεόσδοτος †ατληκηκότας 
προστύχη, ταύταν σκότει κρύπτειν έοικεν. 
‘ώ τέκνον, ποντίου θηρός πετραίου 
χρωτί μάλιστα νόον 
προσφέρων πάσαις πολίεσσιν ομίλει: 
τώ παρεόντι δ' επαινήσαις εκών 
άλλοτ' αλλοία φ¦ρόνει.’ 
'Ωγυγιως† δέ εύρεν ΟΠΟΝΝΗ τη<λ>εφανέσσι ΝΠΥΗ<Α> 
αρχαιέστερον 
άγριος έλαιος 
ερίφων μεθομήρεον 
Δαμοδίκα 


ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΤΩΙΟΝ

προ[.]ινηθείς επήεν 
γάν τε καί < > θάλασσαν 
καί σκοπιαίσιν [άκρ]αις ορέων ύπερ έστα 
καί μυχούς διζάσατο βαλλόμενος κρηπίδας αλς<έω>ν. 
*** 
καί ποτε τόν τρικάρανον 
Πτωΐου κευθμώνα κατέσχεθε κού[ρος] 
<?> ναοπόλον μάντιν δαπέδοισιν ομοκ¦λ<έα> 
... 
ε.[ 
#6τ[ 
ου[ 
με[ 
εν[ 
βια[ 
γαρ[ 
μ'ε[ 
... 
... 
[ ]..ω?[ 
[]νάϊ..[ 
[]άρτ[.]μ?[ 
[ ]...θ?[ 
[ ]α?.[ 
[ ]...[...].[ 
[ ]νέ..ρύ?[ 
[ ].ιων 
[ ]χρυσόπεζα[ 
[ ]τερω κελ[ 
[ ]σγαν καιρόν?[ 
[ ]ενδεδονημ[ 
[ ]α βούς? υπ' οίστρ?[ 
... 
[ ].ρ?υω?[.]. 
[ ]α?ύαν 
[ ]τροφος 
[β]αθύν δέ δινη?[ 
[ ]αιων ουδέ μ[ιν 
[]π?ταν ού.[ 
[ ] 
[ ]α γλέφαρα[ 
[ ]ά?ικαγ?έστ?[ 
[ ].υσ[ 
... 


ΔΕΛΦΟΙΣ ΕΙΣ ΠΥΘΩ

ΘΗΒΑΙΟΙΣ Ε?[ΙΣ ΠΤΩΙΟΝ?] 
ΠΡΟΣ Τ?Α

Πρός 'Ολυμπίου Διός σε, χρυ[σέ]α 
κλυτόμαντι Πυθοί, 
λίσσομαι Χαρίτες-
σίν τε καί σύν 'Αφ¦ροδίτα, 
εν ζαθέω με δέξαι χρόνω 
αοίδιμον Πιερίδων προφάταν: 
ύδατι γάρ επί χαλκοπύλω 
ψόφον αϊών Κασταλίας 
ορφανόν ανδρών χορεύσιος ήλθον 
έταις αμαχανίαν α?[λ]έξων 
τεοίσιν εμαίς τε τιμ?[α]ίς: 
ήτορι δέ φίλω παίς άτε ματέρι κεδ¦νά 
πειθόμενος κατέβαν στεφάνων 
καί θαλιάν τροφόν άλσος 'Α-
πόλλωνος, τόθι Λατοΐδαν 
θαμινά Δελφών κόραι 
χθονός ομφαλόν / παρά σκιάεντα μελπ?[ό]μεναι 
ποδί κροτέο[ντι γάν θο]ώ 
(desunt 19 — 49=str. 19 — 21, antistr., ep. 1 — 7) 
καί πόθεν αθαν[άτων έρις ά]ρ?ξατο. 
ταύτα θεοίσι [μ]έν 
πιθείν σοφού?[ς] δυνατόν, 
βροτοίσιν δ' αμάχανο[ν ευ]ρέμεν: 
αλλά παρθένοι γάρ, ίσθ' ότ[ι], Μο[ί]σαι, 
πάντα, κε[λαι]νεφεί σύν 
πατ¦ρί Μναμος[ύν]α τε 
τούτον έσχετ[ε τεθ]¦μόν, 
κλύτε νύν: έρα[ται] δέ μο[ι] 
γλώσσα μέλιτος άω?τον γλυκύν [ 
αγώνα Λοξία{ι} καταβάντ' ευρύν 
#8εν θεών ξενία. 

Β#
θύεται γάρ αγ¦λαάς υπέρ Πανελ-
λάδος, άν τε Δελφών 
έθ¦[ν]ος εύξατο λι-
μού θ?[ 
εκδι?[ 
φιλει[ 
Κρόν[ιε 
πρύτα?[νι 
τοί πα[ 
χρης[τ]η?[ρι 
Πυ]θωνόθ[εν 
καί ποτε [ 
παν θοό[ν 
δ' ες Τροΐα[ν 
ήνεγκε[ν θρασυμή-
δεα πάϊς [ 
] / όν εμ-
βα[λ 
Πάριος ε[καβόλος βροτη-
σίω δέμαϊ θεός, 
'Ιλίου δέ θήκεν άφαρ 
#6οψιτέραν άλωσιν, 
κυανοπ¦λόκοιο παίδα ποντίας 
Θέτιος βιατάν, 
πιστόν έρκος 'Αχαι-
ών, θρασεί φόνω πεδάσαις: 
όσσα τ' έριξε λευκωλένω 
άκναμπτον ''Ηρα μένος αν[τ]ερείδων 
όσα τε Πολιάδι. π¦ρό πόνων 
δέ κε μεγάλων Δαρδανίαν 
έπ¦ραθεν, ει μή φύλασσεν 'Από[λ]λ[ω]ν: 
νέφεσσι δ' εν χ?ρυσέοις 'Ολύμποι-
ο καί κορυφα[ίσι]ν ίζων 
μόρσιμ' ανα[λ]ύ?εν Ζεύς ο θεών σκοπός ου τόλ-
μα: περί δ' υψικόμω [`Ε]λένα 
χρήν άρα Πέργαμο?ν? ευρύ[ν] α?-
ιστώσαι σέλας αιθομένου 
πυρός: επεί δ' άλκιμον 
νέκυν [ε]ν? τά[φω] / πολυστόνω θέντο Πηλεΐδαν?, 
αλός επί κύμα βάντες [ή]λ-
θον άγγελο[ι] οπίσω 
Σκυρόθεν Ν?[ε]οπτόλεμο?[ν 
#6ευρυβίαν άγοντες, 
ός διέπερσεν 'Ιλίου πόλ[ιν: 
αλλ' ούτε ματέρ' έπειτα κε?δ¦νάν 
έϊδεν ούτε πατρωΐαις εν αρού?[ραις 
ίππους Μυρμιδόνων, 
χαλκοκορυ[στ]άν [ό]μιλ?ο?ν εγε[ίρ]ων. 
σχεδόν δ[έ Το]μάρου Μολοσσίδα γαίαν 
εξίκετ' ουδ' [α]νέμους έ[λ]α?[θ]εν 
ο?υδέ τόν? [ε]υ?ρ?υφαρέτ¦ραν εκαβόλον: 
ώ?[μο]σε [γάρ θ]εός, 
γέ[ρον]θ?' ό?[τι] Π¦ρίαμον 
π[ρ]ός ερκείον ήναρε βωμόν ε[π-
εν]θορόντα, μή νιν εύφρον' ες οί[κ]ον 
μ?ήτ' επί γήρας ιξέ-
μεν βίου: [α]μφιπόλοις δέ 
κ]υρ[ιάν] περί τιμάν 
δηρι]αζόμενον κτάνεν 
<εν> τεμέ]νεϊ φίλω γάς παρ' ομφαλόν ευρύν. 
<ιή> ιήτε] νύν, μέτρα π?αιηό-
#8ν]ων ιή[τε], νέο[ι]. 

Γ#
ονο]μακ¦λύτα γ' ένεσσι Δωριεί 
μ[ε]δέοισα [πό]ντω 
νάσος, [ώ] Διός `Ελ-
λανίου φαεννόν άστρον. 
ούνεκεν ού σε παιηόνων 
άδορπον ευνάξομεν, αλλ' αοιδάν 
ρόθια δεκομένα κατερείς, 
πόθεν έλαβες ναυπρύτανιν 
δαίμονα καί τάν θεμίξενον αρετ[άν. 
ο πάντα τοι τά τε καί τά τεύχων 
σόν εγγυάλιξεν όλβον 
ευρύο[πα] Κρόνου παίς, υδάτ<εσς>ι δ' επ' 'Ας[ω-
πού π[οτ' α]πό π¦ροθύρων βαθύκολ-
πον αν?ε?ρέψατο παρθένον 
Αίγιναν: τότε χρύσεαι α-
έρος έκρυψαν κόμ?[α]ι 
επιχώριον / κατάσκιον νώτον υμέτερον, 
ίνα λεχέων επ' αμβρότων 
φ[ ]: 
αις[ ]αι 
#6Μυρ[μιδον ] 
τον[ σωφρο]νέστατον 
Διός [ ] 
πεύ[ ] 
πο[ ]ον 
πα[ ]ων: 
ξε[ν ]έμμεν α?λίω 
κυ[ ]υ δε-
ξ?α?[ ]τ?ία 
νο?[ ]εμον..ναιδων: 
τρ[ ]νοίον ά σοί 
σε[ ]ο?ύν οί 
Ζη[ν ]πρίν Στυγός όρκιο?ν εξ εύ-
[ ] δ?ικάσαι 
(desunt vv. 157 — 168=antistr. 9 — 13,ep. 1 — 5) 
[ ]α?ρ?ο?ι?[ 
]κλυτάς ίδω ι?[ 
χα]λκοχάρμα?ι?[ 
ποινά] ]δα κεχολωμένος 
]ω?ι 
]ξ?[]ες 
]ι? μυρία[ν φλ]ό?γ' οπών τε δο?-
<..><>.κτ]ύποι ν[έμ]ειν απείρονας αρετάς 
Αιακ]ι?δάν: φ[ιλεί]τ?ε 
<..><>.]ι? πόλιν πατρίαν, φί-
λων] δ?' εύφ?¦[ρον]α? λαόν 
..] γονε?υ?[][στεφά]νοισι παν 
ευ]θαλέος υγιε[ίας] σκιάζετε: Μοισάν 
δ'] ε?παβολέ?οντ?[ι] πολλάκι, Παιάν, δέ-
ξ'] εννόμων θ?[αλί]αν.

Μαντευμ?άτ?[ω]ν τε θεσπεσίων δοτήρα 
καί τελεσσιε[πή] 
θεού άδυτον [.....]ον αγλαάν τ' ες αυλάν 
'Ωκεανοίο? [ ]υ Μελίας 
'Απόλλωνί γ' [ ].[ 
ορ<ε>ιδρόμον τ?[ε 
σύν απιομ[ήδ]ει φιλ?α?[ 
γα να?<ί>ειν το[.. ?]ν?δέλ.[ 
χέων ραθά[μιγ]γ?α? πλ?[ 
Χαρίτεσσί μοι άγχι θ[ 
γλυκύν κατ' αυλόν αιθερ[ 
ιόντι τηλαυγέ' αγ κορυφάν [ 
ήρωα Τήνερον λέγομεν [ 
........]α ταύρων ε?ι?[ 
..........]ν προβωμ[ 
..........]οιτ.τ.μο[....]παρα?[ 
..........κελ]ά?δησαν αυδάν: 
......]αντεσι χρηστήριον 
fort. huc trahenda: 
[ ]αντεσι] χρης?[τήριον 
[ ]αιδ'ε.[ 
[ ]δα[ ]εκρα[ 
[]ανέ[ ]τ' ουρα?[ 
[ ].[ 
μιγείσ' α[ 
παίδα: τ[ 
ο μέγιστ[ος 
ευαλάκ?[ατον 
ισόθε[ον ε-
λαχύν[ωτον 
νάσον? [ 
ζ?έμεν[ 
ν[ 
.[ 
χ?αρμ[ 
πρώτ[ο 
δεκ[ 
σοφ[ 
μ?[ 
τ?[ 
αγνας αγι?[ 
πεποταμ[ 
[ ]α?πολ?[ 
... ρ?ο?αιπ?[ 
σέ τε καί ραδ[ 
]μικτος αλω-
]α?ν ίν' αγλαοχ?α?ί?ταν 
... 
]τριαινα[ 
]εν Πτωιω[ι 
#524


#524
]εν σοφ?[ 
... 
.... ].[ 
γον ομ[ 
εν?νικ[ 
λυ?πευ[ ... 
εκ φρεν[ός ]φ.εις 
κλοπα[ ] 
Κλεός έ[κατι ]


ΘΗΒΑΙΟΙΣ ΕΙΣ ΙΣΜΗΝΙΟΝ

['Ακτίς αελίου, τί πολύσκοπε μήσεαι, 
ώ μάτερ ομμάτων, άστρον υπέρτατον 
εν αμέρα κλεπτόμενον; <τί δ'> έθηκας αμάχανον 
ισχύν <τ'> ανδράσι καί σοφίας οδόν, 
επίσκοτον ατ¦ραπόν εσσυμένα; 
ελαύνεις τι νεώτερον ή πάρος; 
αλλά σε πρός Διός, ιπποσόα θοάς, 
ικετεύω, απήμονα] 
εις] όλ[βον τινά τράποιο Θήβαις, 
#6ώ π]ότ¦[νια, πάγκοινον τέρας 
]ρα[] 
[] 
]ώ?νος? [ ], [πολέμοιο δέ σάμα φέρεις τινός, 
ή καρπού φ[θίσιν, ή νιφετού σθένος 
υπέρφατον, [ή στάσιν ουλομέναν 
ή πόντ[ου κενεώσιας άμ πέδον, 
ή παγετόν χ[θονός], ή νότιον θέρος 
ύδατι ζακότ[ω ρέον, 
[ή γαίαν κατακλύσαισα θήσεις 
#6ανδρών νέον εξ αρχάς γένος; 
ολοφύ<ρομαι ου>δέν, ό τι πάντων μέτα πείσομαι] 
(desunt vv. 22 — 33=ep.2 — 10, str. Β# 1 — 3) 

Β#
[δείματι] 
εκ¦ράνθην υπό δαιμονίω τινί 
λέχει πέλας αμβροσίω Μελίας 
αγαυόν καλάμω συνάγεν θρόον 
μήδεσί τε φ¦ρενός υμ[ε]τ?έραν χάριν. 
λιτανεύω, εκαβόλε, 
Μοισαίαις αν[α]τιθείς τέχνα[ι]ς?ι? 
#6χρηστήριον.[.]π?ω?λον?τ?[..(.)]ι 
εν ώ Τήνερον ευρυβίαν θεμίτ?[ων 
εξαίρετον προφάταν έτεκ[εν λέχει 
κόρα μιγείσ' 'Ωκεανού Μελία σέο, Πύθι?[ε. 
τώ] Κάδ¦μου στρατόν άν Ζεάθου πό[λιν, 
ακερσεκόμα πάτερ, ανορέας 
επέτ¦ρεψας έκατι σαόφ¦ρονος. 
καί γάρ ο πόντιος 'Ορς[ιτ]ρίαινά νιν 
περίαλλα βροτών τίεν, 
Ευρίπου τε συνέτεινε χώρον 
(desunt reliqua) 
..]κε[ 
καί χ[ 
ενάτα?[ [εις ποταμόν τινα] 
Στυ[γί [σύνδετον] 
βέν[ 
άπας ς?τ?[...δαϊ]ξομ?[ένων 
γναμπτ[ 
ψαντες αι?[ 
πατήρ δεπ?[ 
καί χρυσο[ 
αγήσεται: τ?[ 
πολιάοχ[ο 
αστοίσι τε[ 
ξενοκαδ[ 
#6τακ[ 
εστα[ 
εμον τ?[ 
τίν μέν?[ πά]ρ? μιν μ?[ 
εμίν δέ πά[ρ] κείνοι?[ς 
ζευχθείσα π?[ρ]οβώμ[ιος 
υιόν έτι τέξ[ε]ι?: τόν απ?[ 
κλυτομάντι?ες τώ δ[ 
[ ] 
[ ] 
[Εικάδιος] ] 
[ ] 
[ ] 
[ ]ν ομώνυμο[ 
[ ]ς 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ]ν


ΝΑΞΙΟΙΣ ΕΙΣ ΔΗΛΟΝ

Α[Ι]ΓΙΝΗΤΑΙΣ ΕΙ[Σ] ΑΙΑΚΟΝ

[ ]με[...... ]ωνιο[ 
...].οισιν εννέ[α Μοί]ς?αις 
.]αλαδαρτεμι.[..].ωϊονασ[ 
..]χος αμφέπο[ισ' άν]θεα τοια[ύτας 
.]υ?μνήσιος δρέπ?η: θαμά δ' έρ?[χεται 
Να]ξόθεν λιπαρο?τ?ρ?όφων θυσί[α(ι) 
μή]λων Χαρίτεσσι μίγδαν 
Κύ]ν?θιον παρά κρημνόν, ένθα [ 
κελαινεφέ' αργιβρένταν λέγο[ντι 
Ζήνα καθεζόμενον 
κορυφαίσιν ύπερθε φυλάξα?ι π?[ρ]ονοί[α, 
ανίκ' αγανόφρων 
Κοίου θυγάτηρ λύετο τερπνάς 
ωδίνος: έλαμψαν δ' αελίου δέμας όπω?[ς 
αγλαόν ες φάος ιόντες δίδυμοι 
παίδες, πολύν? ρ?ό?θ?[ο]ν? ί?εσαν από στομ[άτων 
'Ε]λείθυιά τε καί Λ?ά?[χ]ε?σις: τε?λές?αι δ' ολ[ 
κα]τελάμβανον.[...] 
..]εφθέγξαντο δ' ε?γ?χ?ώ?ριαι 
αγ]λ?αός άς αν?' ερκε?[.]...[ 
...].αραντοτ?αρακτ?α?ινο?ν?τογ?[.].[ 
......].[......].ι? φυ?γον άνδρα[ 
[ ]η?ρεσορ.[...] 
[ ]...[ 
.... 
[ ]φα.[ 
[ ]α?νευ.ει[ ¦] 
[ ]μολοι.α.[ ¦ ]πολλάκις[ 
[ ]ν?α?ι: ¦] 
[ ]π.[ ¦] 
[] ... ¦]τιν 
[] ¦ ]. 
... 
... 
[ ]ν? ς?οφ[ 
]ε?..νιαν π?[ 
]άγε προφα[ 
Λ]ατοϊδαιν?[ ¦]ν: 
.]εξια[...].[ ¦] 
.]δ?α?π?[...]λ?ων?.[ 
?#6.]μοσω πο?λ?υσέπτ[ 
.]εινοτοιτεκεπ?αλ?[ 
.]π?ροσοδοντ?......[ 
..].ε χορόν υπερτατ?[ 
...]χαριν λ[.]...τ?εκ[ 
..π]έμπει: μ.λ?οι κα[ 
[ ]..ντας οίγειν[ 
... 
... 
[].[ 
μάν[ 
υ?μ?.[ 
μα.[ 
ελπι[ 
εξειν[ 
άλα[ 
γ?ον?[ 
... 
[]θ?α?ν?[.].[ 
]ωρθ' υποκρ[ 
]ωσομεν γ?[ 
]έθνος αιδ[ 
]μ?εχρ[..].ε?[ 
... 
... 
]ινα..[ 
κ]ί?θαριν τ[ 
]λ?εμον π[ 
]ην?ι?με[ 
... 
[]κινδυν[ 
[]νεφελα.ε[ 
[ ].κατεργω[ 
[ ].....[ 
... 
ήρωΐ τε βω[μόν 
τω τανδε[ 
δωκεν: οπ?[ 
π?όντοιο [ 
Παλλάδα [ 
.]έπτοι τ[....()]ωσαι? λ?ει?π?[ 
σύν παντ[....()]ωτερον α[ 
ύμνων ερ[...()]γ?οριαις 
θ?άλλο[ν]τι [.....()]τ?ω πρ?ος[ 
#6πολυ?η?ρ?ατο[.......()]εκ?α[ 

<ΑΝΤΙΣΤΡ.?>
νύν...α?νθ?[ 
νυμ?φ?α?ν συ?[ 
θυ[[ο]]ιαίγιδ' αμ[ 
ιστάμεναι τελ[ca. 10 ll.] 
δων τανυα[....] σύν κτύπω [()αν-
δησάμεναι πλ[ο]κάμους 
μύρτων υπ?[...] σφιν έγειρον [ 
αιθέρι', ελικ[....] δέ πορφυ-
ρέα σύν κρόκ[α..]τ?ι?ν? α?εί πρ[ 
ευανπυ?κιεν[.....]μω σελα?[ 
εν δαιτί τε πα[......]ει μακαρ[ 
ένθεν μέν αρ?[.....]ατων 'Ολυ[μπ 
ταν πολέμου[.....]ν 
σαμάντορι [ 
εν? χρ?[ 
[]ς εχθρών ομιλήσειε[.]α?-
[]ι?ρατου πάτρας εκάς 
[]λ?έρας[] 
[ χ]ε?ίρας αραιάς 
[ φ]έρτατος ανθρώπων φ[ 
[ ο]υκ αισχρόν πάθοις 
[ ]σις ανανύτοις εύρεν 
[ ]ιαν αίσαν: 
[ ] 
[ ]υ?θυ?π?ορήσαν[.] 
[ ]θ?[.]φ[..]ν προκ?ρίνοι?[ 
[ ]ση καλείν 
[ ]ει τις άτερθεν [ 
[ ]κ?ασ[...] 
[ ]..δε θυμώ 
[ ]ενει κατεβα?[ 
[ ] 
[ ] 
[ ]ω?ν οπό?τε 
[ ]ύοντές νιν εκ 
[ ]χ?αν νέμειν 
[ ] 
[ ]ς?αν 
[ ]ων κύριοι 
[ ].. 
... 
[ ]ι?ν? τοία τις εμ[ 
[ ]σαι σταθει?σαι?[ 
[ ]ν? 
[].α?ι?ς ολολυγαίς [] 
[].έμαθον δ' ό?τι μ?οίραν? [ 
[]λ?λα επλα[..].[.]παθα[ 
[]ς? έδραι θε?[....]ι?ον[ 
[]εσχοντολ?[...]. 
[].ει καί νύν τέρ?ας δι?[ 
[]γονουτουν αμπελ?[ 
[]ι?ατων ουδ' 'Αχελωιο[ 
[] 
[ ]ινάν μνάμ' έτι? τ?ου[ 
[]οντεσσα?μφ?[...]γ?[ 
[]ε?δ' αμ?φ[ 
[]εσποτ[ 
[ ]ι?τ?εμ?[ 
[]ω ναε?[ 
[ ].[ 
... 
... 
[ ]..ς?υκο?[ 
[ ]ς?α τουτο?[ 
[ ].εις πε[ 
[]κρυον: ώναξ?[ 
[ ]ς? ν?ε?ωτερο[ 
[ ]τεραν?[ 
[ ]νη: κα[ 
[ ]ε: καί τα?[ 
... 
ε?νν[ 
πατρ[ 
#6δεπ[ 
εν κλ?[ 
θ?[ 
... 
... 
[]σιωνε[ 
[]τ?' 'Αχιλλήα [ 
[ ]ν? ε?ς?τιν?[ 
... 
... 
]ρ?δει 
*** 
]χειν. 
*** 
[ο?ύ?τ?' ε?χ?θ?ρά στάσις]?] 
*** 
[διά] ] 
*** 
[εν αοιδά] ] 
*** 
ε]ταίρους 
... 
desunt vv. non minus 3 
δ[......]..υ πόλιν χ?αλ?κέ?α?[ 
θ?[ ]σ? ϊ[...]ρ?ό?.[ 
[ ]ε?ι?.[].[.].[ 
.[ ].αθυ[ 
].λ?α?..α.[..].γ?.[ ].[ 
ευδοξίας δ' επίχειρα δε[ 
θε: λίγε?ια μέν Μοίσ' αφα.[ 
μων τελευταίς οαρίζε[ι 
λόγον τερπνών επέων [ 
μνάσει δέ καί τινα ναίο[ν-
θ' εκάς ηρωΐδος 
θεαρίας: βασανι-
σθέντι δέ χρυσώ τέλος.[ 
γνώμας δέ ταχείας συν[ 
σοφία γάρ αείρεται πλει?[

Τώδ' εν άματι τερπνώ 
ίπποι μέν αθάναται 
Ποσειδάνος άγοντ' Αιακ[ , 
Νηρεύς δ' ο γέρων έπετα[ι: 
πατήρ δέ Κρονίων μολ[ 
πρός όμμα βαλών χερί [ 
τράπεζαν θεών επ' αμβ[ρο 
#6ίνα οι κέχυται πιείν νε?[κταρ ... 
έρχεται δ' ενιαυτώ ]οτ[ 
υπερτάταν [<..><>]ονα ]εμ[ 
.[ ].[ 
... 
... 
.[ 
..[ 
#6στ.[ 
υπέρ.[ 
κ..[.]ον.[ 
.[..]?.ε[ 
...].άρον[ 
...].μ?εν[ 
....]εεδ[ 
...]?τ?εν?[ 
... 
... 
....]ο?νδ' εφ[ 
....]ν? άναξ ''Απολλον 
....]α μέν γάρ εύχομαι 
.....]θέλοντι δόμεν 
....]ι? δύναμις αρκεί: 
κατεκ]ρίθης δέ θνα-
τοίς αγα]νώτατος έμμεν 
........]μα[.]νατ[...].οιναρ? 
... 
[ ].θενι.[ 
[ ]ν?νυ[[ν?]] [ 
[ ]μόν' 'Ολ?υμ[π 
[ ].τον ου ρητ[ό]ν?[ 
[ ]λ?υγιαις φυτευο[ 
[ου]ρανομάκ?εα[ 
[ ]ν το?ύτο βαλλεμ?[ 
[ ]άν βαθύ[.]λ.[ 
[ ]συ[ 
... 
desunt vv. fere 12? 
... 
[ ]εω[ 
[ ]ωιγ?[ 
[ ]ν αέ?ρ?ι?[ 
[ ]?τ?ε? παιηόνων[ 
[ ]φ?οριάν πεταλ?[ 
........]ε?[...]


Α]ΡΓΕΙΟΙΣ..[..]Σ ΗΛΕΚΤΡΥΩ?[Ν...

'Εν Τυν]δαριδάν ιερώ 
τεμέ]νει πεφυτευμένον ά[λσος 
ανδ]ρί σοφώ παρέχει μέλος? [ 
....].ν' αμφί πόλιν φλεγε[ 
....]ν ύμνων σέλας εξ ακαμα?ν?[το... 
.....]ι?[.]? μενος ού κεν ες απλακ[ 
........]ερι[.]αρ?δανία 
[ ].ι οίά ποτε Θήβα 
[ ]τε καί αν[ί]κα ναύλοχοι 
[ ]ήλασαν [ε]ννύχιον κρυφα[ 
[ ]λεκ.[......]..[.] 
... 
[]ν?ον[ 
[].νον[ 
[].ιδετ[ 


ΕΙΣ ΔΙΑ ΔΩΔΩΝΑΙΟΝ

Δωδωναίε μεγασθενές 
αριστότεχ¦να πάτερ 
*** 
... 
[ ]..εν?..[ ] 
[ ]πάτ?ερ: 
(τ)ο]θι]? ].π' 'Ε?λλών.χρο[ 
...........]ες εορτ[ά:] κατεβα[ 
...........]ν γεδα[..].(.)ν:[ 
[ ].ε?υ μ?αν?[τ]ή?ϊον[ 
[ ]πτυχί Τομά?ρου[ 
.............]ς αμετέρας άπ[ο 
.......φόρμι]γγι κοινω-
ς ]ν πολυώνυμον: 
ένθεν μέν?[¦τ]ρ?ιπ?όδες?ς?ί τε 
καί θυσίαις?[ ¦ ] 
... 
*** 
... 
.]ι?νδ?.[ 
#6θυμον δ[ 
ει δέ μοι.[ 
γαίαν τίμ[ 
Ζηνί γ?ε πα[ 
'Ε?ν?ν?οσίδα[ι 
....]ερτέρα?[ 
....]οφοίς[ 
γ]νωτόν: ίτ[ 
π]άρεδρο?ν?[ 
α]λλά γάρ τ.[ 
..].άκραδι[ 
.]?.μακ[ 
.].ν μητι?[ 
[ ]ν..έβ?[ 
... 
... 
[ ]ν[ 
desunt vv. tres 
[ ] υ?π?..[ ] 
[] 
[ ] 
[ ]ώ?ων στρατώ 
[ ] 
[ ].. 
[ ].ς: 
[ ]τ?ήριον 
[ ] 
[ ] 
[] 
.... 
..[ 
α.[ ]μαι? ορ?[.] 
θί[ ]γ?ετ?ρ?[.]ν?..[ 
πα[ ].α?[ 
ε?.[ ]..δάνα[ 
#6υ[ ]ι?ς?κοπα?ι χοραγ?[ 
τυ.[ ]ε Κυνθίω πα[ 
νυ.[ ο]υ?κ? εννέπει 
τί έλπεαι σοφίαν έμμεν, άν ολίγον τοι 
ανήρ υπέρ ανδρός ίσχει; 
ου γάρ έσθ' όπως τά θεών 
βουλεύματ' ερευνάσει βροτέα φρενί: 
θνατάς δ' από ματρός έφυ.


ΥΜΝΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΑΙΣ ΕΙΣ ΑΦΑΙΑΝ

κείνω μέν Αίτνα δεσμός υπερφίαλος 
αμφίκειται 
*** 
αλλ' οίος άπ¦λατον κεράϊζε θεών 
Τυφώνα πεντηκοντοκέφαλον ανάγκα Ζεύς πατήρ 
εν 'Αρίμοις ποτέ. 
μεμνάατο 


ΣΤΟΝ ΠΑΝΑ

'~Ω Πάν, 'Αρκαδίας μεδ<έω>ν 
καί σεμνών αδύτων φύλαξ, 
*** 
Ματρός μεγάλας οπαδέ, 
σεμνάν Χαρίτων μέλημα 
τερπνόν 
ώ μάκαρ, όν τε μεγάλας 
θεού κύνα παντοδαπόν 
καλέοισιν 'Ολύμπιοι 
τό σόν αυτού μέλι γλάζεις 
χορευτάν τελεώτατον


ΘΗΒΑΙΟΙΣ ΤΡΙΠΟΔΗΦΟΡΙΚΟΝ ΕΙΣ ΙΣΜΗΝΙΟΝ

Θηβαγενείς 
Δώριον μέλος σεμνότατόν εστιν 
πρόσθα μέν ί?ς 'Αχελωΐου τόν αοιδότατον 
Ευρωπία κράνα Μέλ[α]ν?[ό]ς τε {ποταμού} ροαί 
τρέφον κάλαμον 


ΑΙΓΙΝΗ[ΤΑΙΣ ΕΙΣ -- -- 

[]Α?ι?ακ[ 
... 
[]ο δέρκεν επόμοσσ[ 
[]ν?έτι: τάν παίδα δε[ 
[]βρό?ταν καγχερριθ[έτ.. 
[ ]εν[....]παρε[


ΘΗΒΑΙΟΙΣ ΕΙΣ ΙΣΜΗΝΙΟΝ

ΑΒΔΗΡΙΤΑΙΣ

πρίν οδυνηρά γήραος σ?[.....μ]ο?λείν, 
πρίν τις ευθυμία σκιαζέτω 
νόημ' άκοτον επί μέτρα, ιδών 
[#6]δύναμιν οικόθετον. 
ι]ή ιή, νύν ο παντελής 'Ενιαυτός 
'~Ωρα[ί] τε Θεμίγονοι 
πλάξ]ιππον άστυ Θήβας επήλθον 
'Απόλ]λωνι δαίτα φιλησιστέφανον άγοντες: 
τά]ν δέ λαών γενεάν δαρόν ερέπτοι 
σώ]φρονος άνθεσιν ευνομίας.


Α
Ναΐδ]ος Θρονίας ''Αβδηρε χαλκοθώραξ 
Πος]ειδάνός τε παί, 
σέθ]εν 'Ιάονι τόνδε λαώ 
παι]άνα [δι]ώξω 
Δη]ρηνόν 'Απόλλωνα πάρ τ' 'Αφρο[δίταν 
(desunt str. 5 — 7 cum antistropho=vv. 7 — 22=col. 2) 
[13 ll.].κ?α?[..] 
..]α? τι?να [τάνδε] ναίω 
Θ[ρ]αϊκίαν γ[αί]αν αμπελό[ες]σάν τε καί 
εύκαρπον: μή μοι μέγας έρπων 
κάμοι εξοπίσω χρόνος έμπεδος. 
νεόπολίς ειμι: ματρός 
δέ ματέρ' εμάς έτεκον έμπαν 
πολεμίω πυρί πλαγεί-
σαν. ει δέ τις αρκ<έω>ν φίλοις 
εχθροίσι τραχύς υπαντιάζει, 
μόχθος ησυχίαν φέρει 
καιρώ καταβαίνων. 
ιή ιέ Παιάν, ιή ιέ: Παιάν 
#8δέ μήποτε λείπ]οι. 

Β
] αλκαί δέ τείχος ανδρών 
ύψιστον ίστατ]αι 
]ρ?α: μάρναμαι μάν 
δάο]ις: 
Πος]ειδάν?ιο?[ν γ]ένος [ 
τών γάρ αν?τ?ομένων 
] φέρεσθαι 
]ω?ς ε?κ?άς 
πο]τικύρση 
κα]ί μανίει 
#6] 
λ]αόν αστών 

]ο?ι: τό δ' ευβου-
λία τε καί α[ιδ]οί 
ε?γ?κείμενο[ν] αιεί θάλλει μαλακαίς ε[υ]δίαι[ς:] 
κ?αί τό μέν διδότω 
θ?ε?ό?ς: [ο δ]' εχθ?ρ?ά? νοήσαις 
ήδη φθόνο?ς οίχεται 
τών πάλαι προθανόντων: 
χρή δ' άνδρα τοκεύσι<ν> φέρειν 
#6βαθ?ύδοξον αίσαν. 
τοί σύν πολέμω κτησάμ[ενοι 
χθόνα πολύδωρον, όλ[βον 
εγκατέθηκαν πέραν 'Α[θόω] Παιόνων 
αιχματάν [λαούς ελάσαντε]ς?
ζαθέας τροφού: αλλά [βαρεία μέν 
επέπεσε μοίρα: τλάντ[ω]ν 
δ' έπειτα θεοί συνετέλεσσα[ν. 
ο δέ καλόν τι πονή[ς]αις 
ευαγορίαισι φ¦λέγει: 
κείνοις δ' υπέρτατον ήλθε φέγγος 
άντα δ[υ]σμενέων Μελαμ-
φύλλου προπάροιθεν. 
ιή ιέ Παιάν, ιή ιέ: Παιάν 
#8δέ μήποτε λείποι. 

Γ
‘α]λλά μιν ποταμώ σχεδόν μολόντα φύρσει 
βαιοίς σύν έντεσιν 
ποτί πολύν στρατόν’: εν δέ μηνός 
πρώτον τύχεν άμαρ: 
άγγελλε δέ φοινικόπεζα λόγον παρθένος 
ευμενής `Εκάτα 
τόν εθέλοντα γενέσθαι. 
ν]ύν δ' αύ γ[λ]υκυμάχανο?ν? 
#6(desunt str. vv. 7 — 9, cum antistropho=vv. 81 — 94=col. 7) 
[] 
.<..><>.]ε καλέοντι μολπαί 
Δάλο]ν αν' εύοδμον αμφί τε Παρ[νας]ς?ίαις 
πέτ?¦ρ?αις υψηλαίς θαμά Δ[ελφ]ών 
λιπαρ]άμπυ?[κε]ς? ιστάμε?ν?αι χορόν 
ταχύ]ποδα π?[αρ]θ?ένοι χα?λ?-
κέα] κ?ελαδ[<έον>]τι γλυκύν αυδά 
τρόπ]ον: εμο?[ί δ' επ]έ?[ω]ν? εσ?[.] 
...ε]υκλέα [......]ν? χά[ρ]ιν, 
''Αβδ]ηρε, καί στ[ρατόν] ι?ππ?οχάρμαν 
σά] β?ί?α πολέ[μ]ω τελευ-
ταί]ω προβι[β]άζοις. 
ιή ιέ Παιάν, ι]ή ιέ: Παιάν 
δέ μήποτε λεί]ποι. 

[ 10 ll. ]ο?ν αγλαο-
[ 11 ll. ]ναι Χάριτε[ς ] 
.[ 
ιει?σ?[..]οξ?[ 
αγλαϊάν τ?[ 
μα?τ?έρ?[ 
ναόν ο?[ 
καί θυόε?[ντα 
βωμόν [ 
οκτώ κ[ 
υψόθεν [ 
αοιδαίς εν ευπλε[κέσσι μελι-
γάρυϊ, τ?[ί]ν δέ, χρυσο[ 
ώριον ποτί χρόνον [ 
θεάς θ' ελικάμπυκ[ος 
ελαύν[ε]ις αν' αμβροτ[ 
φαεννός αιθήρ 
(desunt. vv. 18 — 92=col. 10 — 14) 
[ ]ν σθένος ιεράν 
[χαλκ]έ?οπ' αυλών ομφάν 
[ ]λ?ος 
[ ]θυόντων 
[ ] 
[ ]. 
[ ]ο?λατ[...] 
[ ]τ?ύπ?τηι?[.] 
[ ]δα?[.]ε? χορόν 
[ ] 

ΚΕΙΟΙΣ ΕΙΣ ΔΗΛΟΝ

Α
] ''Αρτεμιν: 
]υσομαι 
]ος αυ?δάν: 
γυν]αικών εδ¦νώσεται 
]ω?δ' επέων δυνατώτερον: 
]α κατά πάσαν οδόν 
η]ς?υχίαν Κέω 


#6 ]άλλεται 
]ν χρόνον ορνύει 
] Δάλον αγακ¦λέα 
] Χάρισι: Κάρθαι-
α μέν ελα]χύνωτον στέρνον χθονός 
]ν?ιν Βαβυλώνος αμείψομαι 
]έχετα?ι? πεδίων 
]οι: θεών 

]ρη: 
#6 ]ν? ιχθύσιν 
ήτοι καί εγώ ς[κόπ]ελον ναίων δια-
γινώσκομαι μέν αρεταίς αέθλων 
`Ελλανίσιν, γινώσκ[ο]μα?[ι] δ?έ καί 
μοίσαν παρέχων? άλις: 
[ε]ι καί τι Διω?[νύς]ο?υ άρο?[υρ]α φέρει 
βιόδωρον αμαχανίας άκος, 
άνιππός ειμι καί βουνομίας αδαέστερος?: 
αλλ' ό γε Μέλαμπος ουκ ήθελεν 
λιπών πατρίδα μο[να]ρχε?[ίν] ''Αργει 
θέμενος οι[ω]νοπόλον γέρας. 
#8ιή ιή, ώ ιέ Πα[ιάν.] 


Β
τό δέ οίκοθεν? ά?στυ κα?[ί 
καί συγγένει' ανδρί φ[ 
στέρξαι: ματ[αί]ων δέ? [ 
εκάς εόντων: λόγο[ν άν]α?κ?τ?ο?ς Ευξαν[τίου 
{σ?} επαίνεσα? [Κ¦ρητ]ών μαιομένων ός ανα[ίνετο 
αυταρχείν, πολίων δ' εκατόν πεδέχει[ν 
μέρος έβδομον Πασιφ[ά]α?ς <σύν> υι-
οί]ς?ι: τέρας δ' εόν εί-
πέν σφι: ‘τρέω τοι πόλεμον 
#6Διός 'Εννοσίδαν τε βαρ[ύ]κτυπον. 
χθόνα τοί ποτε καί στρατόν αθ¦ρόον 
πέμψαν κεραυνώ τριόδοντί τε 
ες τόν βαθύν Τάρταρον εμάν μα-
τέρα λιπόντες καί όλον οίκον ευερκέα: 
έπειτα πλούτου πειρών μακάρων τ' επιχώριον 
τεθ¦μόν π[ά]μπαν ερήμον απωσάμενος 
μέγαν άλλοθι κ¦λάρον έχω; λίαν 
μοι [δέο]ς έμπεδον εί-
η κεν. έα, φρήν, κυπάρις-
σον, έα δέ νομόν Περιδάϊον. 
[εμοί δ' ολίγον δέ]δοται θά?[μνου , 
[ου πενθέων δ' έλαχον, <ου> στασίων] 
(desunt 54 — 57) 
[ κ<εά>ρ?ι?ον (?) ήρω ] πέρι 
(desunt 59 — 61) 
ι]ή ιή, [ώ ιέ Παιάν. 


ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ(?) ΕΙΣ ΔΗΛΟΝ

Α

'Ιήϊε Δ[άλι' ''Απολλον 
(desunt vv. 2 — 15) 

Γ
π?α?[ 
Δαλ[ 
#6σύν δ?[ 

Δ
ι]ήϊε Δ[άλι' ''Απολλον 
[] 
[ [ερίπ¦ναι]ς 
(desunt vv. 22 — 34) 
[ Εύ-]
βοιαν έλον καί ένασσαν: 

Ζ
ιήϊε Δάλι' ''Απολλον: 
καί σποράδας φερεμήλους 
έκτισαν νάσους ερικυδέα τ' έσχον 
Δάλον, επεί σφιν 'Απόλλων 
δώκεν ο χρυσοκόμας 
'Αστερίας δέμας οικείν: 

Η
ιήϊε Δάλι' ''Απολλον: 
Λατόος ένθα με παίδες 
ευμενεί δέξασθε νόω θεράποντα 
υμέτερον κελαδεννά 
σύν μελιγάρυϊ παι-
άνος αγακ¦λέος ομφά. 


Π[ ]..[..]ΑΙΣ ΕΙΣ ΔΗΛΟ[Ν

ΕΙΣ ΠΥΘΩ

''Απολλο[ν ] 
σέ καί.[. ] 
ματ?έ?ρ[ ] 
παιαν[ ].[.]ι?[] 
στεφ[ ]ευανθέος 
έρνεσ[ ]α?.. 
μή μο[ι ]υ?ς? 
αρχομ[ ].ραν 
ήρωϊ[ ]χ?ων
κελαδ[ήσαθ' ύμ]νους, 
`Ομήρου [δέ μή τρι]π?τόν κατ' αμαξιτόν 
ιόντες, α?[λλ' αλ]λοτρίαις αν' ίπποις, 
επεί αυ[ π]τανόν άρμα 
Μοισα[ ]μεν. 
ε]πεύχο[μαι] δ' Ουρανού τ' ευπέπ¦λω θυγατρί 
Μναμ[ο]σύ[ν]α κόραισί τ' ευ-
μαχανίαν διδόμεν. 
τ]υφλα?[ί γά]ρ ανδρών φρένες, 
ό]στις άνευθ' `Ελικωνιάδων 
#6βαθείαν ε..[..].ων ερευνά σοφίας οδόν. 
εμ?ο?ί? δ?έ τούτο?[ν δ]ι?έδω-
κ.ν] αθάνατ?[ο]ν πόνον 
[ ] 
[ [δέλτου] ] 
(desunt vv. 25 — 31) 
[ ]....[.]..τ?ο: 
[ [λέχο?ς?] ]π?...έσθα[ι] 
[ ] 
[ πατ¦]ρ?ώαν `Εκ?α?έρ-
[γ- ] 
[ ] 
έδο[ξ ] 
α[ ]νους 
#6δ?[.(.)]ο? έσσατο 

ΕΠ.
[......]α[ 
.]υνας: τί πείσομα[ι 
ή? Διός ουκ εθέλο[ισα 
Κοίου θυγάτηρ π[ 
άπιστά μ[ο]ι δέδο[ι]κ?α? κ?α?μ?[ 
δέ μιν εν πέλ?[α]γ?[ο]ς? 
ριφθείσαν ευαγέα πέτραν φανήναι[: 
καλέ?οντί μιν 'Ορτυγίαν ναύται πάλαι. 
πεφόρητο δ' επ' Αιγαίον θαμά: 
τάς ο κράτιστος 
εράσσατο μιχθείς 
τοξοφόρον τελέσαι γόνον 


.[ 
α[ 
.[ 
#524


#524
[ inscriptio ? ] 
[ ] 
[ ] 
[ ]ι?ων 
[ ] 
[ ].[ 
[ ]ον τέλος [ές]ται 
[ ]υχα: συ[..]θ?μ?ον 
[ ]περαίνοις 
[ ]ν α?πό καί πατρός: υμ-
[ν- ] 
......]ε?κ?[ 
......]ι?ντενει[ 
α?π?.ς?ς?ο?ν? είχε αμφι?γ?ν?[ 
ρ?υ? παρθ[έ]νω [ς]ύν πο?μ?[ 
χε?ι?ν? π?ε.ν?α?ς?ή.έ?ϊ θ?ή?ρ? μ[ 
Κρό[ν]ιον δώμ' αγλαο[ 
....]α?ις επ' 'Ισμην?ί?α?ι?[ς 
....]ο?λω[..]λ?η?τρ[ 
.....]μ?.ντις αυρ?[ 
.....]ε?[.]τ?ο?υ μηδε?[ 
.........]ν?[.]τ?α?[.]ε[ 
......συ]μ?φο?ρο?[ 
[ ]μ[ 
[]μάτρω[ 
[ ]οστα[ 
ν?[.]ε?σ?[ 
ώ βαθ?υ?δ[ 
ιήϊε παί με[ 
δάμον 'Αθα[να 
[ ]α?ι?[ 
[ ]α?σσ' α?μ?φι?[βέ]βακεν?[ 
[''Α]π?ολ?λ?ον 
[ ]ς?ε?.ν?ι?α?ι?ς? ν?εμε Λατο[ 
[ ]α?λμ?α?ι? 
[ ]νων 
[ ].ι?νεπε..νε?

 

 

]ενο?[ 
]μεσ?[ 
.α?σ?[ 
ο?μ?[ 
τιτ[ 
κα?[ 
δ[ 
λοιι?[ ca. 13 ll. ].λ[.]ι?[ 
ς?ο?[ ] 
μεγ?[ ca. 13 ll. ]ο?ν δ' έπος 
κλιθελ?[.]ε?κ?ο[.......]σφίσιν 
μάλα πράξον [δι]καίως: 
κλυτοί μάντι[ες] 'Απόλλωνος, 
ε]γώ μέν υπέρ χθονός 
υ]π?έρ τ' ωκεα[νο]ύ 
Θέ?μιδ?ο?ς[ 

.λ?[ 
εχε[ 
δια?[ 
σκ?ολ[ 
οξ?υ[ 
χαμ?[ 
ο?τ?ι?[ 
.[ δα-
φν?[α 
.λ[ 
<>π?ετ?[ 
'Ιυγ?[γ 
ναόν: τόν μέν `Υπερβορ[έοις 
άνεμος ζαμενής έμ<ε>ιξ[ 
ώ Μοίσαι: το<ύ> δέ παντέχ[νοις 
`Αφαίστου παλάμαις καί 'Αθά[νας 
τίς ο ρυθμός εφαίνετο; 
χάλκεοι μέν τοίχοι χάλκ[εαί 
θ' υπό κίονες έστασαν, 
χρύσεαι δ' έξ υπέρ αιετού 
άειδον Κηληδόνες. 
αλλά μιν Κ?ρόνο?υ? π?α?ί?[δες 
κεραυνώ χθόν' ανοιξάμ[ε]ν?ο?[ι 
έκρυψαν τό [π]άντων έργων ιερώτ[ατον 

Γ? ΣΤΡ
γλυκείας οπός αγας?[θ]έντες, 
ότι ξένοι έφ[θ]<ι>νον 
άτερθεν τεκέων 
αλόχων τε μελ[ί]φ¦ρονι αυδ[ά θυ-
μόν ανακρίμναντες: επε?[ 
λυσίμβροτον παρθενία κε?[ 
ακηράτων δαίδαλμα [ 
ε?νέθηκε δέ Παλλάς αμ[ 
φωνά τά τ' εόντα τε κα[ί 
πρόσθεν γεγενημένα 
......]ται Μναμοσύνα?[ 
#6. ]παντα σφιν έφρα[σ.ν 

ΑΝΤ
]α?ι?ον δόλον απνευ[ 
]. γάρ επήν πόνος 
]. αρετα[ ] 
] καθαρόν δ[.].[ 
. ]ουτ' οξύτατον[ 
].αινάς αδα[ 
[ ].ωπου: ίναο[ 
]σαφές ευ.[ 
[ ]ν..[ 
]α?γω.[ 
[ ].ει.[ 
[ ].ω.[ 

ΕΠ
[ ]ασ.[ 
... 
desunt vv. 100 — 111 
#524?

επί Θήβας 
ξίφος ελκόμενον 
]ν ϊ 
]πας 
[ ] 
[ ]ις 
*** 
[ ]ν? ταχύ[ς 
[ ]ν? πνευσ[ 
σπεύδοντ', έκλαγξέ[[ν]] <θ'> ιερ?[ 
δαιμόνιον κέαρ ολοαί-
σι στοναχαίς άφαρ, 
καί τοιάδε κορυφά σά-
μαινεν λόγων: ώ παναπ.[ ευ-
ρ[ύ]οπα Κρονίων τέλει[[σ]] σ?[ 
π[ε]πρωμέναν πάθαν α[ 
νικα Δαρδανίδαις `Εκάβ[ 
..] ποτ' είδεν υπό σπλάγχ[νοις 
φέροισα τόνδ' ανέρ'. έδοξ?[ε γάρ 
τεκείν πυρφόρον ερι[ 
`Εκατόγχειρα, σκληρά [ 
''Ιλιον πάσάν νιν επί π[έδον 
κατερείψαι: έειπε δέ μ?[ 
...].[.]α τέρας υπνα?[λέον 
.....]λ?ε προμάθεια 
[α]νδρος ότ[ 
[ ]τ?ρ?η κα?[ 
[ ]ος ου λυτ[ 
[υ]περτάτα ι?[ 
[ ]'ου?[ 
... 
[ ] 
[ ].ανδ[ 
[ ]σπάρ[ 
[]αδιος: ι[ 
[ ].ε[ 
... 
... 
πεμ[ 
.]δομ[ 
.].θυ[ 
... 
... 
]αιν[ 
]ιππ[ 
]α?ς?[ 
]εμ?[ 
]τον[ 
]απ?[ 

...

Επιστροφή στα περιεχόμενα