ΛΑΜΠΡΟΚΛΗΣ


Παλλάδα περσέπολιν κλήιζω πολεμαδόκον αγνάν 
παίδα Διός μεγάλου δαμάσιππον 
Παλλάδα περσέπολιν δεινάν θεόν εγρεκύδοιμον 
αί τε ποταναίς 
ομώνυμοι πελειάσιν αιθέρι κείσθε.

Επιστροφή στα περιεχόμενα