ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ


''Ηδη γάρ ποτ' εγώ γενόμην κούρός τε κόρη τε 
θάμνος τ' οιωνός τε καί εξ αλός έμπυρος ιχθύς ... 
'~Ω φίλοι, οί μέγα άστυ κατά ξανθού 'Ακράγαντος 
ναίετ' αν' άκρα πόλιος, αγαθών μελεδήμονες έργων, 
χαίρετ': εγώ δ' ύμμιν θεός άμβροτος, ουκέτι θνητός 
πωλεύμαι μετά πάσι τετιμένος, ώσπερ έοικεν, 
ταινίαις τε περίστεπτος στέφεσίν τε θαλείοις. 
Επιστροφή στα περιεχόμενα