ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ fragmenta


PLUT. de prim. frig. 7, 947 F ή καθάπερ 'Α. ο παλαιός 
ώιετο, μήτε τό ψυχρόν εν ουσίαι μήτε τό θερμόν απολείπωμεν, αλλά 
πάθη κοινά τής ύλης επιγιγνόμενα ταίς μεταβολαίς: τό γάρ συστελλό-
μενον αυτής καί πυκνούμενον ψυχρόν είναί φησι, τό δ' αραιόν καί τό 
<χαλαρόν> (ούτω πως ονομάσας καί τώι ρήματι) θερμόν. όθεν ουκ 
απεικότως λέγεσθαι τό καί θερμά τόν άνθρωπον εκ τού στόματος 
καί ψυχρά μεθιέναι: ψύχεται γάρ η πνοή πιεσθείσα καί πυκνωθείσα 
τοίς χείλεσιν, ανειμένου δέ τού στόματος εκπίπτουσα γίγνεται θερ-
μόν υπό μανότητος. τούτο μέν ούν αγνόημα ποιείται τού ανδρός ο 
'Αριστοτέλης [Probl. 34, 7. 964a 10?]: ανειμένου γάρ τού στόματος 
εκπνείσθαι τό θερμόν εξ ημών αυτών, όταν δέ συστρέψαντες τά 
χείλη φυσήσωμεν, ου τόν εξ ημών, αλλά τόν αέρα τόν πρό τού στό-
ματος ωθείσθαι ψυχρόν όντα καί προσεμπίπτειν. 
AET. I 3, 4 (D. 278) 'Α. Ευρυστράτου Μιλήσιος αρχήν τών 
όντων αέρα απεφήνατο: εκ γάρ τούτου πάντα γίγνεσθαι καί εις αυτόν 
πάλιν αναλύεσθαι. <‘οίον η ψυχή, φησίν, η ημετέρα αήρ ούσα 
συγκρατεί ημάς, καί όλον τόν κόσμον πνεύμα καί αήρ 
περιέχει’> (λέγεται δέ συνωνύμως αήρ καί πνεύμα). αμαρτάνει δέ 
καί ούτος εξ απλού καί μονοειδούς αέρος καί πνεύματος 
δοκών συνεστάναι τά ζώια: αδύνατον γάρ αρχήν μίαν τήν ύλην τών 
όντων υποστήναι, αλλά καί τό ποιούν αίτιον χρή υποτιθέναι: οίον 
άργυρος ουκ αρκεί πρός τό έκπωμα γενέσθαι, εάν μή τό ποιούν ήι, 
τουτέστιν ο αργυροκόπος: ομοίως καί επί τού χαλκού καί τού ξύλου. 
καί τής άλλης ύλης. 
— II 22, 1 πλατύν <ως πέταλον> 
τόν ήλιον. 
OLYMPIODOR. de arte sacra lapidis philosophorum c. 25 (Ber-
thelot Coll. Alchym. gr. I 2 p. 83, 7) μίαν δέ κινουμένην άπειρον 
αρχήν πάντων τών όντων δοξάζει 'Α. τόν αέρα. λέγει γάρ ούτως: 
<‘εγγύς εστιν ο αήρ τού ασωμάτου: καί ότι κατ' έκροιαν 
τούτου γινόμεθα, ανάγκη αυτόν καί άπειρον είναι καί 
πλούσιον διά τό μηδέποτε εκλείπειν’>. 
Επιστροφή στα περιεχόμενα